Xiaoke Shi


Dongdong Hu


Dr. Kun Wai (BChinMed, MSc Acupuncture, PhD)


Mr. Tszfung Lam (BChinMed)


Mr. Yunlong Lyu (MPhil)


Mr. Bin Du (M.Sc)


Dr. Tian Ke


Mr. Dai LiangCopyright © 2015 Hong Kong Chinese Medicine Clinical Study Centre